Ook de lyrics van ‘Skriem om my’ – Grutte Pierproject ft. Carla de Bruine na meerdere verzoeken online inclusief de Nederlandse vertaling.

 

SKRIEM OM MY | Grutte Pierproject ft. Carla de Bruine
Tekst: Steven de Jong

 

De sinne giet ûnder dizze dei / de zon gaat onder deze dag

Jou dyn tinzen no mar frij / laat je denken nu maar vrij

It wetter komt no eins tot rêst / het water komt tot rust

Bisto eins kwyt dyn djippe lêst / ben je kwijt die diepe last

 

Foar dyn dreamen bliuw ik altiid stean (+tweede stem) / voor je dromen wil ik staan

Foar ús winsken wol ik graach foar gean / onze wensen wil ik voor gaan

De wierheid wit ik oan’e ein fan tiid / de waarheid weet ik aan het einde der tijden

Yn fol fertrouwen fan úse striid / in vol vertrouwen van onze strijd


Refrein

Ik winskje as de nacht falt / als de nacht valt

Dat’k dyn eagen fêsthâld / wens ik dat ik je ogen blijf zien

Want it tsjuster yn dy / want het duister in jou

Rint sa fier as dêr de see / loopt zover richting de zee

As de sinne no del giet / als de zon onder gaat

Oan’e kiem fan ús Kliff / aan de kust van onze cliff

Sliep mar / slaap maar

Skriem mar / huil maar

Om my / om mij

 

It fertriet fiel ik yn myn hert / het verdriet voel ik in mijn hart

Neat jout it my, ik bin nea sêd / het geeft niet, ik heb nooit genoeg

Foar 1000 jier kin ik farre / voor 1000 jaar kan ik varen

Nimmen wit, wat sil der ea barre / er is niemand die weet wat er zal gebeuren

 

Yn 1345 kaam it ljocht (+tweede stem) / in 1345 kwam het licht

Foar úse grûn, in himmels rjocht / voor onze grond een hemels recht

Mar no is alles dor en dea / maar nu is alles dor en dood

De sinne giet ûnder en is read / de zon gaat onder en is bloedrood

Refrein

🗡 Officiële Videoclip
‘Skriem om my’ – Grutte Pierproject ft. Carla Debruine

 

Grutte Pier – Leaver dea as Slaef

(27 Oktober 2022 - sterfdag 502 jaar geleden)
Bekijk project